Integritetspolicy

Inledning

Vi på Fodaxbilen bryr oss om dig och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig lugn och trygg. Den gäller när du använder våra tjänster eller på något sätt är i kontakt med oss.

Personuppgiftsansvarig

Namn: Oy Snellman Ab

FO-nummer: 0181676-5

Adress: Granholmsvägen 1

Postnummer: 68600

Postanstalt: Jakobstad

Telefon: +358 6 7866111

E-post: tietosuoja@snellman.fi

Personuppgiftsbiträde

Företag: Oy Snellman Ab

Namn: Lena Holmberg 

Telefon: +358 44 7966 381 

E-post: tietosuoja@snellman.fi

Ändamål med behandlingen 

Syftet med detta register är att utnyttja registrerade personuppgifter när direktmarknadsföring används för att skicka information om Snellmankoncernens produkter till personen (kunden). Personuppgifter samlas in baserat på de uppgifter som kunden själv lämnar och i samband med telefonsamtal. Snellmankoncernen kan spela in telefonsamtal i syfte att förbättra sin kundbetjäning.

Oy Snellman Ab kan använda uppgifterna för att utveckla koncernens verksamhet, presentera produkter, förbättra produktsäkerheten samt för statistik.

Behandlingen av personuppgifter sker enligt i personuppgiftslagen fastställda ramar och kriterier.

Detta register över behandling innehåller uppgifter om vilka personuppgifter vi samlar in, enligt vilka principer vi behandlar dem samt vilka rättigheter kunden har att påverka behandlingen av sina uppgifter. Detta register över behandling gäller Oy Snellman Ab:s samtliga koncernbolag i Sverige. Till koncernen hör följande bolag i Sverige:

Snellman Sverige AB 556629-9763

Snellmankoncernen behandlar personuppgifter om kunden på det sätt som framgår av detta register över behandling samt enligt gällande lagstiftning. Läs därför noga igenom detta dokument. 

Grunderna för insamling och behandling av personuppgifter

Oy Snellman Ab eller dess ovan nämnda dotterbolag strävar efter att rikta sin marknadsföring till sådana målgrupper som gör att de produkter som koncernen dels säljer direkt till konsumenter, dels till butiker skulle bli mer kända. De insamlade personuppgifterna används för kommunikationen mellan kunden och bolagen i Oy Snellman Ab. Kommunikationen kan ske med nyhetsbrev, meddelanden som skickas per e-post eller andra elektroniska metoder som är avsedda för kommunikation. 

Omfattning av uppgifterna 

Uppgifterna som registreras omfattar samtliga eller vissa av följande personuppgifter: 

Kundens för- och efternamn, postadress, e-postadress och telefonnummer.

Lagringstid 

Personuppgifterna lagras endast så länge som de behövs för direktmarknadsföringen. 

Informationskällor 

Personuppgifterna består endast av de uppgifter som erhållits av kunden. 

Regelmässig överföring och överlämnande av uppgifter till länder utanför EU eller EES 

Oy Snellman Ab lämnar i regel inte ut uppgifter till parter utanför koncernen. Vissa av de externa tjänste- och programvaruleverantörer som företaget använder kan spara uppgifter i länder utanför EU eller EES.

Skydd för uppgifterna 

Dina uppgifter lagras på våra egna eller vår serviceleverantörs servrar som är skyddade med lämpliga skyddsåtgärder. De elektroniska uppgifterna är skyddade med brandvägg, användar-id och lösenord. 

Endast de anställda hos den personuppgiftsansvarige som behöver personuppgifter för att fullgöra sina arbetsuppgifter har tillgång till uppgifterna.

Automatiserat beslutsfattande 

Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering, tillämpas inte inom Snellmankoncernen (artikel 22 i dataskyddsförordningen).

Den registrerades rättigheter 

Den registrerade har rätt att få tillgång till de uppgifter som lagrats om henne eller honom-. En undertecknad skriftlig begäran ska tillställas registerbiträdet antingen i elektroniskt format eller per post. Om vi inte absolut säkert kan identifiera den som registrerar sig, ska hon eller han personligen infinna sig på Oy Snellman Ab:s huvudkontor på ovan nämnda adress eller på Carolines Kök AB, Svarvarvägen 4 B, 132 38 Saltsjö-Boo, under öppettiderna kl. 8.00–16.00. Den registrerade ska uppvisa giltig legitimation eller svenskt körkort och lämna en skriftlig begäran om att få tillgång till sina uppgifter som finns hos ett eller flera bolag i Snellmankoncernen.

Den registrerade har rätt att granska sina uppgifter högst en gång om året utan kostnad. För varje ytterligare begäran som lämnas in under samma år tar vi ut en skälig avgift på ettusen (1000) kronor, utom om vi anser att den registrerades begäran saknar grund, varvid vi underrättar den registrerade skriftligt om grunderna till avslaget.

Den registrerade har rätt att kräva rättelse eller radering av felaktiga eller föråldrade personuppgifter samt rätt till dataportabilitet. Med stöd av artiklarna 18 och 21 i dataskyddsförordningen har den registrerade också rätt att begränsa behandling av personuppgifter och rätt att göra invändningar mot behandling.

Den registrerade har rätt att återkalla sitt samtycke till behandling av uppgifterna eller ge in ett klagomål om behandlingen av personuppgifterna till en tillsynsmyndighet.

Den registrerade har också rätt att förbjuda användning av personuppgifter för direkt marknadsföring.

Delning av data till tredje part

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev så kommer dina uppgifter (namn och e-postadress) att delas med Mailchimp, (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308. USA). Vi lagrar dina uppgifter i deras verktyg för att kunna skicka ut nyhetsbrevet till dig. Nyhetsbrevet innehåller i huvudsak information men kan också innehålla erbjudanden (marknadsföring). I varje utskick finns en länk där du kan avregistrera dig från fortsatta utskick.

Om du fyller i ett formulär på webbplatsen så kommer dina uppgifter att lagras i vår databas som finns hos Oderland Webbhotell AB (Orgnr: 556680-8746), Östra Hamngatan 50B, 41109 Göteborg. Syftet med lagringen är att kunna kontakta dig med svar på dina frågor.

I övrigt kommer inte dina personuppgifter att delas med någon tredje part eller användas till något annat syfte än vad de ursprungligen samlades in till utan att vi först inhämtar ett medgivande från dig. Det enda undantaget är om vi enligt lag är skyldiga att lämna ut uppgifter till exempelvis polismyndigheten.

Redogörelse för användningen av cookies

Klarna payment logos